Skip links

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci kursu językowego przez 2 LEARN
z dnia 12 maja 2020 r.

 1. DEFINICJE
  1. Dzień Roboczy – dzień, inny niż sobota lub niedziela, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Godzina Lekcyjna – oznacza 35 minut.
  3. Lektor – osoba wykonująca Usługi oferowane przez 2 LEARN.
  4. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
  5. Pakiet – zakres Usług świadczonych w ramach Umowy, wybierany przez Klienta i wpływający na wysokość wynagrodzenia należnego 2 LEARN. 
  6. Pakiet A – Pakiet obejmujący 3 Godziny Lekcyjne Zajęć w każdym tygodniu, przypadające po jednej Godzinie Lekcyjnej w poniedziałek, środę i piątek, z wyłączeniem dni nie będących Dniami Roboczymi. 
  7. Pakiet B – Pakiet obejmujący 5 Godzin Lekcyjnych Zajęć w każdym tygodniu, przypadające po jednej Godzinie Lekcyjnej  w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, z wyłączeniem dni nie będących Dniami Roboczymi.
  8. Pakiet C – Pakiet obejmujący 3 Godziny Lekcyjne Zajęć w każdym tygodniu, przypadające po jednej Godzinie Lekcyjnej w poniedziałek, środę i piątek, z wyłączeniem dni nie będących Dniami Roboczymi 
  9. Pakiet Zajęć – oznacza łącznie Pakiet A i Pakiet B a także każdy z tych pakietów z osobna.
  10. Umowa – umowa świadczenia Usług w ramach wybranego przez Klienta Pakietu, zawarta pomiędzy 2 LEARN a Klientem, do której zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.  
  11. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług w postaci kursu językowego przez 2 LEARN. 
  12. 2 LEARN – „2 Learn” spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa, REGON: 386046342, NIP: 7010982103.
  13. Uczestnik –  Klient, z którym została zawarta Umowa.
  14. Usługi – usługi nauczania języków obcych (PKWiU 85.59.11), w postaci kursu językowego języka angielskiego, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez Lektora za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie).
  15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
  16. Zajęcia – lekcje z Lektorem, podczas których wykonywane są Usługi,, poprzez Zoom.
  17. Zoom – program do przeprowadzania wideokonferencji wykorzystywany do świadczenia Usług, będący systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. TRYB ZAWARCIA I PRZEDŁUŻENIA UMOWY
  1. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez złożenie wniosku o zawarcie Umowy telefonicznie, bądź za pomocą strony internetowej . Złożenie wniosku oznacza, iż Klient zaprasza 2 LEARN do złożenia mu oferty zawarcia Umowy. Zawarcie umowy następuje w momencie podpisania przez Klienta wzoru Umowy przedłożonej mu przez kuriera lub osobę wyznaczoną przez 2 LEARN, po uprzednim wypełnieniu przez Klienta poprzez wypełnienie lub wybór odpowiednich pół na wzorze Umowy. Przed podpisaniem wzoru Umowy Klient okaże kurierowi lub osobie wyznaczonej przez 2 LEARN dowód osobisty, w celu zweryfikowania tożsamości Klienta. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia 2 LEARN w formie gotówkowej w chwili zawarcia Umowy.
  2. Umowa jest zawierana na okres wynikających z wybranego przez Klienta Pakietu Zajęć, tj. na okres 6 (sześciu) miesięcy dla Pakietu A albo 12 (dwunastu) miesięcy dla Pakietu B lub na czas nieokreślony dla pakietu C.
 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2 Regulaminu, 2 LEARN jest zobowiązany do świadczenia Usług wyłącznie Uczestnikowi, a Uczestnik jest osobą wyłącznie uprawnioną do korzystania z Usług. 
  2. Uczestnik może udostępnić korzystanie z Usług jedynie osobie małoletniej, której jest opiekunem prawnym.
  3. Usługi świadczone są wyłącznie za pośrednictwem Zoom. Usługi nie stanowią usług elektronicznych w rozumieniu art. rozumieniu art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011.
  4. Celem identyfikacji Uczestnika jako uprawnionego do korzystania z Usług na podstawie Umowy, 2 LEARN będzie przysyłać Uczestnikowi dane do logowania do Zajęć na adres e-mail wskazany  w Umowie. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2 Regulaminu, Uczestnik zobowiązuje się nie udostępniać danych do logowania  osobom trzecim.
  5. Każde dane do logowania przesłane na  adres e-mail wskazany  w Umowie, uważa się za przekazane Uczestnikowi. 
  6. Usługi świadczone są na następujących zasadach:
   1. Usługi świadczone są w języku polskim.
   2. Przebieg Zajęć może być rejestrowany celem dokumentowania naruszeń Umowy, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.
   3. Usługi świadczone są w Dni Robocze, w godzinach od 7 do 20, przy czym 2 LEARN może także świadczyć Usługi poza wskazanymi okresami czasu. Świadczenie Usług poza okresami czasu wskazanymi w zdaniu poprzednim, nie skutkuje zobowiązaniem 2 LEARN do świadczenia Usług poza tymi okresami czasu w przyszłości. Danego dnia Zajęcia będą odbywały się co najmniej w dwóch terminach i uczestnik będzie mógł brać udział w jednym z nich, według własnego wyboru.
   4. Uczestnik uczestniczy w Zajęciach z wykorzystaniem posiadanego przez Uczestnika sprzętu, z zastrzeżeniem że 2 LEARN nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z brakiem sprzętu o minimalnej konfiguracji, niezbędnego systemu operacyjnego oraz łączy internetowych o parametrach wskazanych w Regulaminie.
   5. Poziom Zajęć, do których Uczestnik otrzyma dane do logowania, będzie odpowiadał poziomowi wskazanemu przez Uczestnika w Umowie. W przypadku, o którym mowa pkt. ‎3.2 Regulaminu, Uczestnik powinien wskazać poziom osoby małoletniej, której zamierza udostępnić korzystanie z Usług.
  7. 2 LEARN uprawniony jest do natychmiastowego zakończenia Zajęć albo wykluczenia z Zajęć Uczestnika, a daną Usługę uważa się za należycie wykonaną, w następujących przypadkach:
   1. używania przez Uczestnika zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe, w tym wulgaryzmów lub wypowiadania gróźb; 
   2. gdy zachowania Uczestnika podczas Zajęć lub udostępniane przez niego treści  powszechnie uznawane są za niemoralne lub nieetyczne;
   3. gdy Uczestnik swoim innym niż wskazane powyżej zachowaniem uniemożliwi prowadzenie Zajęć, będzie utrudniał ich prowadzenie, będzie przeszkadzał pozostałym osobom uczestniczącym w Zajęciach lub Lektorowi, będzie je bezcelowo wydłużał;
   4. gdy Uczestnik przekroczył limit dostępnych Usług w ramach wykupionego Pakietu;
   5. gdy wykonanie Usługi jest niemożliwe lub niedopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  8. Uczestnik po ukończeniu kursu, może otrzymać certyfikat jego ukończenia. Certyfikat zostanie wystawiony przez 2 LEARN na wniosek Uczestnika, w formie pliku .pdf i wysłany na adres e-mail, który w Umowie wskazano jako służący do identyfikacji uczestnika kursu językowego. W przypadku, o którym mowa pkt. ‎3.2 Regulaminu, Uczestnik powinien wskazać we wniosku osobę małoletnią, której udostępnił korzystanie z Usług.
  9. 2 Learn jest zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia Usług po skompletowaniu minimalnej grupy dla danych Zajęcia, nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.
  10. Usługi uważa się za należycie wykonane, jeśli 2 Learn udostępnił Uczestnikowi dane logowanie do Zajęć zgodnie z pkt. ‎3.4 Regulaminu a zajęcie te się odbyły. Niewzięcie udziału w Zajęciach przez Uczestnika z przyczyn niezawinionych przez 2 Learn, nie uprawnia Uczestnika do nieuiszczenia albo żądania zwrotu wynagrodzenia należnego 2 LEARN.
 2. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  1. Uczestnik zobowiązuje się zawiadamiać 2 LEARN o zmianie swoich danych adresowych lub imienia lub nazwiska niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dokonania zmiany. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i zostać wysłane przesyłką pocztową na adres 2 LEARN wskazany w komparycji Umowy przy czym za zgodą 2 LEARN zawiadomienie może mieć także inną formę.
  2. 2 LEARN może wymagać od Uczestnika przedstawienia dokumentów potwierdzających zaistnienie zmian, opisanych w pkt 4.1 Regulaminu. 
  3. Uczestnik zobowiązuje się do chronienia przesyłanych mu danych do logowania do Zajęć przed dostępem osób trzecich, a także zobowiązuje się nie udostępniać tych danych z zastrzeżeniem przypadków wprost określonych w Regulaminie.
  4. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2 Regulaminu, Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Usług wyłącznie na własny użytek osobisty.
  5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy jest niedozwolone. 
  6. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
   1. działania w sposób nie naruszający praw innych osób uczestniczących w Zajęciach, w tym Lektora;
   2. nieprzenoszenia na osoby trzecie praw do korzystania z Usług;
   3. nieudostępniania osobom trzecim danych do logowania na Zajęcia, z zastrzeżeniem pkt. 3.2 Regulaminu ani samych Zajęć;
   4. nieutrwalania w żaden sposób przebiegu Zajęć ani wizerunku, głosu i danych osobowych Lektora i innych uczestników Zajęć.
 3. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż do korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem i uczestnictwa w Zajęciach powinien on dysponować sprzętem o minimalnej konfiguracji sprzętowej, niezbędnym systemem operacyjnym oraz łączem internetowym o parametrach wskazanych poniżej w pkt. 5 Regulaminu. 2 LEARN nie zapewnia sprzętu, systemu operacyjnego ani łącza w celu przeprowadzenia Zajęć.
  2. Minimalna wymagana konfiguracja sprzętowa: a) Procesor 2GHz Intel® Pentium® 4lub 2GHz Intel Pentium Core Duo, b) System: Windows 7/8/10, MacOS 11, Android 5.0 c) RAM 4 GB d) HDD: 500 MB wolnej przestrzeni na dysku e) Karta sieciowa LAN [Mbps]: 10/100/1000 f) Monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej; g) Klawiatura, myszka, słuchawki, mikrofon; h) Kamera wideo (zalecana); i) Połączenie z siecią Internet zapewniającą transfer na poziomie min. Pobieranie 3Mb/s i wysyłanie. 1Mb/s z opóźnieniem mniejszym niż 100ms (zalecane połączenie LAN).
  3. Do korzystania z Usług i uczestniczenia w Zajęciach niezbędne jest prawidłowe zainstalowanie na komputerze Uczestnika wszystkich komponentów, w tym karty muzycznej.
  4. Urządzenia mobilne typu tablet lub telefon mogą być wykorzystane do uczestniczenia w Zajęciach, jeżeli spełniają następujące warunki: a) system operacyjny: iOS w wersji 11 lub nowszej, Android w wersji 5 lub nowszej; b) urządzenie podłączone do sieci Internet z prędkością min. 512Kb/s z opóźnieniem nie większym niż 100ms. Niektóre z funkcjonalności mogą nie działać na tych urządzeniach.
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
   1. System niezbędny do korzystania z Usług i uczestnictwa w Zajęciach nie wymaga zainstalowania dodatkowych komponentów, jednak może okazać się to niezbędne. W takim przypadku, system poinformuje o konieczności zainstalowania przez Uczestnika określonych komponentów.
   2. Niezbędne do działania Zoom oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane z linku przesłanego przez 2 LEARN. Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na używanym urządzeniu sprzęcie.
   3. W sieci chronionej Firewallem, Uczestnik powinien uzyskać od administratora tej sieci nieograniczony dostęp do niektórych serwerów internetowych.
   4. Uczestnik powinien mieć możliwość instalowania wtyczek w przeglądarce internetowej.
   5. Z uwagi na szybkość transferu internetowego zaleca się zamknięcie podczas Zajęć innych programów korzystających z połączenia internetowego.
 4. PRZERWY I UTRUDNIENIA TECHNICZNE
  1. 2 LEARN nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług spowodowany czynnikami niezależnymi od 2 LEARN oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
  2. 2 LEARN zobowiązuje się dołożyć należytych starań, aby Usługi mogły być świadczone w sposób niezakłócony. 
 5. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
  1. Spory, które mogłyby wyniknąć z Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  2. W przypadku nieuwzględnienia przez 2 LEARN reklamacji Uczestnika, jest on uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie wniosku do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, zgodnie z Regulaminem Organizacji i Działania Stałych Sądów Polubownych przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej ( Dz.U.2017.1356).
 6. REKLAMACJE
  1. Reklamacja może być złożona:
   1. ustnie osobiście do protokołu w każdej jednostce 2 LEARN obsługującej klientów, 
   2. w formie pisemnej (i) osobiście w każdej jednostce 2 LEARN obsługującej klientów, lub (ii) przesyłką pocztową pod następującym adresem korespondencyjnym:

„2 Learn” spółka cywilna z siedzibą w Warszawie

ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa

 1. W reklamacji Uczestnik powinien wskazać:
  1. swoje imię i nazwisko;
  2. dane adres lub teleadresowe, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację oraz adres e-mail, który w Umowie wskazano jako służący do identyfikacji uczestnika kursu językowego;
  3. okoliczności, które są podstawą reklamacji wraz z dowodami na poparcie tez, będących podstawą reklamacji;
  4. rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania przez 2 LEARN. 
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 1. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Uczestnik musi poinformować 2 LEARN o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  4. Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy zawartego w pkt. 11 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Uczestnikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy 2 LEARN zwraca Uczestnikowi wszystkie otrzymane od Uczestnika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uczestnika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 2 LEARN), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym 2 LEARN została poinformowana o decyzji Uczestnika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Uczestnik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość: ____________________________________________________ Data: ______________________

Adresat: „2 Learn” spółka cywilna ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa tel: +48 572555555 / e-mail: biuro@2learn.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na udział w kursie języka angielskiego

Ja (imię i nazwisko, PESEL) ________________________________________________________________________________________,

adres do korespondencji (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer mieszkania): ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________,

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na udział w kursie języka angielskiego, zawartej dnia ____________________________. W związku z odstąpieniem od umowy wszystkie należne mi kwoty proszę zwrócić przekazem pocztowym na wyżej podany adres* albo na mój rachunek bankowy numer: _______________________________________________,*.

* w przypadku niewybrania żadnej z powyższych opcji, zwrot płatności zostanie dokonany gotówką do rak własnych.

________________________ (podpis Uczestnika)

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
  2. Umowa może zostać rozwiązana przez 2 LEARN ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezawinionej przez 2 LEARN utraty możliwości korzystania przez 2 LEARN z Zoom.
  3. 2 LEARN może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
   1. podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub posługiwania się podrobionymi lub przerobionymi dokumentami przy zawieraniu lub w trakcie wykonywania Umowy;
   2. wystąpienia sytuacji opisanych w pkt. 3.7 Regulaminu lub naruszenia przez Uczestnika postanowień pkt. 4.34.4 lub 4.6 Regulaminu lub rażącego naruszenia przez Uczestnika pozostałych postanowień Umowy lub przepisów prawa, w tym działania na szkodę 2 LEARN lub innych osób uczestniczących w Zajęciach lub Lektora, w szczególności z wykorzystaniem Zoom;
   3. naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Usług.
  4. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym także w skutek (i) utraty bytu prawnego 2 LEARN, (ii) śmierci Uczestnika. 
  5. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego 2 LEARN proporcjonalnie do momentu rozwiązania Umowy. Wszelkie nadwyżki, wpłacone przez Uczestnika na rzecz 2 LEARN, 2 LEARN zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi w terminie do końca następnego miesiąca od dnia rozwiązania Umowy.
  6. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokreślony dla pakietu C, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca trwania Umowy. 
 2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. 2 LEARN odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie rzeczywiście poniesionej szkody. Odpowiedzialność 2 LEARN za utracone korzyści jest wyłączona. 
  2. 2 LEARN nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. brak możliwości skorzystania z Usług w wyniku działania siły wyższej;
   2. brak możliwości skorzystania z Usług leżący po stronie dostawcy Internetu,  z którego usług korzysta 2 LEARN lub Uczestnik;
   3. niemożliwość świadczenia Usług w wyniku podania przez Uczestnika w Umowie błędnego adresu e-mail służącego do identyfikacji uczestnika kursu językowego, na który to adres e-mail 2 LEARN ma przesyłać dane do logowania do Zajęć oraz inne informacje wskazane w Regulaminie;
   4. bezprawne działania innych osób uczestniczących w Zajęciach;
   5. niezgodny z celem Zajęć sposób, w jaki Uczestnik korzysta z nich, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
   6. jakiekolwiek szkody Uczestnika wynikające z nieprawidłowego udostępniania przez niego danych do logowania do Zajęć osobom trzecim;
   7. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych do logowania na Zajęcia, z zastrzeżeniem że w takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić 2 LEARN, celem zablokowania nieuprawnionego uczestniczenia w Zajęciach przez osoby trzecie;
   8. działania oprogramowania lub sprzętu należącego do Uczestnika, które uniemożliwia lub utrudnia korzystanie z Zajęć, w tym wywołane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Uczestnika, w szczególności włamania oraz wirusy komputerowe.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowa została zawarta na czas określony, stosownie do postanowień pkt. 2.2 Regulaminu i Pakietu wybranego w Umowie przez Uczestnika.
  2. Niniejsza Umowa zawierana jest z Klientem poza lokalem przedsiębiorstwa 2 LEARN, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
  3. Umowa w sposób wyczerpujący i kompletny określa prawa i obowiązki Stron w zakresie przedmiotu Umowy oraz zastępuje wszelkie uprzednie, ustne lub pisemne porozumienia o świadczenia dotyczące przedmiotu Umowy.
  4. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
  5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Strony.
  6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Uczestnik, a drugi 2 LEARN.