Skip links

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 2 LEARN
z dnia 12 maja 2020 r.

 1. DEFINICJE
  1. Administrator lub 2 LEARN – „2 Learn” spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa, REGON: 386046342, NIP: 7010982103;
  2. IOD – inspektor ochrony danych, o którym mowa w 37 ust. 1 RODO;
  3. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci kursu językowego przez 2 LEARN, dostępny pod adresem: … ;
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. PODSTAWOWE ZASADY PRYWATNOŚCI
  1. Przetwarzanie danych osobowych w 2 LEARN regulują przepisy RODO.
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest 2 Learn. Zgodnie z RODO Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  1. 2 LEARN wyznaczyła IOD. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących im praw.
  2. W celu umożliwienia kontaktu z IOD został udostępniony przez 2 LEARN dedykowany adres e-mail: … .
  3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z IOD także pisemnie … . 
  4. IOD zapewnia pełną poufność komunikacji z Państwem. IOD zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.
 4. ZBIERANE INFORMACJE
  1. 2 LEARN może pozyskiwać Państwa dane osobowe, gdy korzystacie Państwo  z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych („usługi online”) oraz w inny sposób nawiązujecie kontakt z 2 LEARN.
  2. Informacje pozyskiwane przez 2 LEARN dzielą się na trzy kategorie:
   1. informacje, które udostępniliście nam Państwo;
   2. informacje pozyskane w sposób zautomatyzowany; 
   3. informacje uzyskane z innych źródeł.
  3. Co do zasady, informacje udostępniane są 2 LEARN dobrowolnie. Niekiedy udostępnienie informacji jest konieczne dla realizacji Usług lub wymagane przez prawo.
  4. Informacje, które są przez Państwa udostępniane 2 LEARN, mogą być zestawiane przez 2 LEARN z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych źródeł.
  5. W zależności od sytuacji, możecie Państwo udostępniać 2 LEARN następujące informacje:
   1. dane umożliwiające identyfikację (niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy): imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje kontaktowe  – w czasie rejestracji w celu uzyskania dostępu do usług online oferowanych przez 2 LEARN, logowania się w sieci Wi-Fi, przystąpienia do organizowanego przez 2 LEARN konkursu lub kontaktowania się z 2 LEARN telefonicznie lub za pośrednictwem usług online;
   2. informacje transakcyjne, w tym informacje na temat nabywanych Usług, sposobów płatności oraz szczegółów płatności;
   3. informacje na temat Konta Uczestnika, takie jak login oraz hasło (lub inne informacje identyfikujące) wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do usług online lub zakupu bądź skorzystania z Usług;
   4. inne informacje, które przekażecie Państwo podczas kontaktu z 2 LEARN.
  6. 2 LEARN może pozyskiwać informacje także w sposób zautomatyzowany z systemu Państwa komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy korzystacie Państwo z usług online lub technologii wykorzystywanych podczas świadczenia Usług. Metody automatycznego pozyskiwania informacji mogą obejmować ciasteczka (cookies) , lokalne obiekty wspólne (LSO) oraz sygnalizatory sieciowe (web beacons). Poniżej przedstawiamy więcej informacji na temat ciasteczek oraz innych metod.
  7. 2 LEARN może pozyskiwać następujące informacje, które Państwa dotyczą:
   1. adres protokołu internetowego (IP);
   2. data i czas korzystania usług online;
   3. nazwa i adres URL plików pobranych podczas korzystania z usług online;
   4. system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego;
   5. typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia;
   6. identyfikator UDID lub numer identyfikacyjny MEID urządzenia mobilnego;
   7. numery seryjne urządzenia i komponentów;
   8. identyfikatory reklamy (przykładowo IDFA i IFA) lub podobne;
   9. aplikacja lub witryna odsyłająca, która Państwa do nas doprowadziła;
   10. aktywności związane ze sposobem korzystania z usług online, takie jak strony, które Państwo odwiedzacie na naszych witrynach lub aplikacjach mobilnych.
  8. Ponadto 2 LEARN może pozyskiwać informacje o Państwu z innych źródeł, tj. od innych firm i organizacji, w tym z publicznych baz danych, mediów społecznościowych oraz od podmiotów świadczących usługi analityczne i marketingowe. 2 LEARN może także gromadzić informacje, które są publicznie dostępne (np. pozyskiwanie publicznie dostępnych informacji o Państwa profilu, gdy kontaktujecie się z Państwo z 2 LEARN za pośrednictwem mediów społecznościowych). 2 LEARN może gromadzić wiadomości, które są do niej kierowane lub które jej dotyczą, a są publikowane za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  9. Informacje, które nam udostępniasz, mogą być przez nas zestawiane z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych źródeł.
 5. KORZYTSANIE Z ZEBRANYCH INFORMACJI
 6. Cele przetwarzania danych osobowych wraz z określeniem podstawy prawnej:
  1. Zawarcie i wykonanie Umowy, w tym kontaktowanie się z Uczestnikiem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  3. Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. Archiwizowanie dokumentacji, tj. Umów i dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  5. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
  6. Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez Administratora na podstawie posiadanych zgód.
  7. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
   1. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
   2. Bankom i operatorom systemów płatności elektronicznej, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
   3. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków
   4. Podmiotom wspierającym Administratora w jego działalności na jego zlecenie, a także Google Analytics.
  8. Administrator zobowiązany jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okres wskazany przepisami prawa lub konieczny do prawidłowego funkcjonowania firmy Administratora. Dokumenty rozliczeniowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Dane dla celów marketingowych przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzania, a w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu.
  9. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator, narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych wskazanych w pkt 2 jest niezbędne do zawarcia Umowy z 2 LEARN i korzystania z pełni funkcjonalności oferowanych przez 2 LEARN. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiegolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki pranwe lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Klientów i Uczestników.
  12. Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie.