Polityka prywatno艣ci

POLITYKA PRYWATNO艢CI 2 LEARN
z dnia 12 maja 2020 r.

 1. DEFINICJE
  1. Administrator lub 2 LEARN – 鈥2 Learn鈥 sp贸艂ka cywilna z siedzib膮 w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa, REGON: 386046342, NIP: 7010982103;
  2. IOD 鈥 inspektor ochrony danych, o kt贸rym mowa w 37 ust. 1 RODO;
  3. Regulamin – Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w postaci kursu j臋zykowego przez 2 LEARN, dost臋pny pod adresem: 鈥 ;
  4. RODO 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych).
 2. PODSTAWOWE ZASADY PRYWATNO艢CI
  1. Przetwarzanie danych osobowych w 2 LEARN reguluj膮 przepisy RODO.
  2. Administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest 2 Learn. Zgodnie z RODO Administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
 3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  1. 2 LEARN wyznaczy艂a IOD. Osoby, kt贸rych dane dotycz膮 mog膮 kontaktowa膰 si臋 z IOD we wszystkich sprawach zwi膮zanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przys艂uguj膮cych im praw.
  2. W celu umo偶liwienia kontaktu z IOD zosta艂 udost臋pniony przez 2 LEARN dedykowany adres e-mail: 鈥 .
  3. W sprawach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych mo偶ecie si臋 Pa艅stwo kontaktowa膰 z IOD tak偶e pisemnie 鈥 . 
  4. IOD zapewnia pe艂n膮 poufno艣膰 komunikacji z Pa艅stwem. IOD zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO jest zobowi膮zany do zachowania tajemnicy lub poufno艣ci co do wykonywania swoich zada艅.
 4. ZBIERANE INFORMACJE
  1. 2 LEARN mo偶e pozyskiwa膰 Pa艅stwa dane osobowe, gdy korzystacie Pa艅stwo  z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych (鈥瀠s艂ugi online鈥) oraz w inny spos贸b nawi膮zujecie kontakt z 2 LEARN.
  2. Informacje pozyskiwane przez 2 LEARN dziel膮 si臋 na trzy kategorie:
   1. informacje, kt贸re udost臋pnili艣cie nam Pa艅stwo;
   2. informacje pozyskane w spos贸b zautomatyzowany; 
   3. informacje uzyskane z innych 藕r贸de艂.
  3. Co do zasady, informacje udost臋pniane s膮 2 LEARN dobrowolnie. Niekiedy udost臋pnienie informacji jest konieczne dla realizacji Us艂ug lub wymagane przez prawo.
  4. Informacje, kt贸re s膮 przez Pa艅stwa udost臋pniane 2 LEARN, mog膮 by膰 zestawiane przez 2 LEARN z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych 藕r贸de艂.
  5. W zale偶no艣ci od sytuacji, mo偶ecie Pa艅stwo udost臋pnia膰 2 LEARN nast臋puj膮ce informacje:
   1. dane umo偶liwiaj膮ce identyfikacj臋 (niezb臋dne do zawarcia i wykonywania Umowy): imi臋 i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje kontaktowe  鈥 w czasie rejestracji w celu uzyskania dost臋pu do us艂ug online oferowanych przez 2 LEARN, logowania si臋 w sieci Wi-Fi, przyst膮pienia do organizowanego przez 2 LEARN konkursu lub kontaktowania si臋 z 2 LEARN telefonicznie lub za po艣rednictwem us艂ug online;
   2. informacje transakcyjne, w tym informacje na temat nabywanych Us艂ug, sposob贸w p艂atno艣ci oraz szczeg贸艂贸w p艂atno艣ci;
   3. informacje na temat Konta Uczestnika, takie jak login oraz has艂o (lub inne informacje identyfikuj膮ce) wykorzystywane w celu uzyskania dost臋pu do us艂ug online lub zakupu b膮d藕 skorzystania z Us艂ug;
   4. inne informacje, kt贸re przeka偶ecie Pa艅stwo podczas kontaktu z 2 LEARN.
  6. 2 LEARN mo偶e pozyskiwa膰 informacje tak偶e w spos贸b zautomatyzowany z systemu Pa艅stwa komputera lub urz膮dzenia mobilnego, kiedy korzystacie Pa艅stwo z us艂ug online lub technologii wykorzystywanych podczas 艣wiadczenia Us艂ug. Metody automatycznego pozyskiwania informacji mog膮 obejmowa膰 ciasteczka (cookies) , lokalne obiekty wsp贸lne (LSO) oraz sygnalizatory sieciowe (web beacons). Poni偶ej przedstawiamy wi臋cej informacji na temat ciasteczek oraz innych metod.
  7. 2 LEARN mo偶e pozyskiwa膰 nast臋puj膮ce informacje, kt贸re Pa艅stwa dotycz膮:
   1. adres protoko艂u internetowego (IP);
   2. data i czas korzystania us艂ug online;
   3. nazwa i adres URL plik贸w pobranych podczas korzystania z us艂ug online;
   4. system operacyjny i rodzaj przegl膮darki internetowej komputera lub urz膮dzenia mobilnego;
   5. typ urz膮dzenia mobilnego i jego ustawienia;
   6. identyfikator UDID lub numer identyfikacyjny MEID urz膮dzenia mobilnego;
   7. numery seryjne urz膮dzenia i komponent贸w;
   8. identyfikatory reklamy (przyk艂adowo IDFA i IFA) lub podobne;
   9. aplikacja lub witryna odsy艂aj膮ca, kt贸ra Pa艅stwa do nas doprowadzi艂a;
   10. aktywno艣ci zwi膮zane ze sposobem korzystania z us艂ug online, takie jak strony, kt贸re Pa艅stwo odwiedzacie na naszych witrynach lub aplikacjach mobilnych.
  8. Ponadto 2 LEARN mo偶e pozyskiwa膰 informacje o Pa艅stwu z innych 藕r贸de艂, tj. od innych firm i organizacji, w tym z publicznych baz danych, medi贸w spo艂eczno艣ciowych oraz od podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi analityczne i marketingowe. 2 LEARN mo偶e tak偶e gromadzi膰 informacje, kt贸re s膮 publicznie dost臋pne (np. pozyskiwanie publicznie dost臋pnych informacji o Pa艅stwa profilu, gdy kontaktujecie si臋 z Pa艅stwo z 2 LEARN za po艣rednictwem medi贸w spo艂eczno艣ciowych). 2 LEARN mo偶e gromadzi膰 wiadomo艣ci, kt贸re s膮 do niej kierowane lub kt贸re jej dotycz膮, a s膮 publikowane za po艣rednictwem medi贸w spo艂eczno艣ciowych.
  9. Informacje, kt贸re nam udost臋pniasz, mog膮 by膰 przez nas zestawiane z informacjami pozyskiwanymi automatycznie oraz z innych 藕r贸de艂.
 5. KORZYTSANIE Z ZEBRANYCH INFORMACJI
 6. Cele przetwarzania danych osobowych wraz z okre艣leniem podstawy prawnej:
  1. Zawarcie i wykonanie Umowy, w tym kontaktowanie si臋 z Uczestnikiem w zwi膮zku z jej realizacj膮 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  2. Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c RODO)
  3. Dochodzenie roszcze艅 zwi膮zanych z zawart膮 Umow膮 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  4. Archiwizowanie dokumentacji, tj. Um贸w i dokument贸w rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  5. Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych w艂asnych produkt贸w i us艂ug bez wykorzystania 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych promuj膮cych prowadzon膮 dzia艂alno艣膰
  6. Prowadzenie dzia艂a艅 marketingowych w艂asnych produkt贸w i us艂ug z wykorzystaniem 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO 鈥 przy czym dzia艂ania te z uwagi na inne obowi膮zuj膮ce przepisy prowadzone s膮 przez Administratora na podstawie posiadanych zg贸d.
  7. Dane osobowe mog膮 by膰 przekazane przez Administratora innym podmiotom, kt贸re b臋d膮 je przetwarza艂y, w szczeg贸lno艣ci:
   1. Podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮
   2. Bankom i operatorom system贸w p艂atno艣ci elektronicznej, w przypadku konieczno艣ci prowadzenia rozlicze艅
   3. Organom pa艅stwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa, celem wykonania ci膮偶膮cych na Administratorze obowi膮zk贸w
   4. Podmiotom wspieraj膮cym Administratora w jego dzia艂alno艣ci na jego zlecenie, a tak偶e Google Analytics.
  8. Administrator zobowi膮zany jest do przechowywania dokument贸w zawieraj膮cych dane przez okres wskazany przepisami prawa lub konieczny do prawid艂owego funkcjonowania firmy Administratora. Dokumenty rozliczeniowe b臋d膮 przechowywane do czasu up艂ywu okresu przedawnienia zobowi膮zania podatkowego, chyba 偶e ustawy podatkowe stanowi膮 inaczej. Dane dla cel贸w marketingowych przetwarzane na podstawie wyra偶onej zgody b臋d膮 przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzania, a w przypadku przetwarzania tych danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu.
  9. Ka偶dej osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem (o ile przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody). Ponadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, kt贸rego dokonuje Administrator, narusza przepisy RODO, posiadacie Pa艅stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych wskazanych w pkt 2 jest niezb臋dne do zawarcia Umowy z 2 LEARN i korzystania z pe艂ni funkcjonalno艣ci oferowanych przez 2 LEARN. W pozosta艂ym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  11. Dane osobowe nie b臋d膮 przetwarzane w spos贸b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten spos贸b, 偶e w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mog艂yby zapada膰 jakiegolwiek decyzje, mia艂yby by膰 powodowane inne skutki pranwe lub w inny spos贸b mia艂oby to istotnie wp艂ywa膰 na Klient贸w i Uczestnik贸w.
  12. Wyra偶enia pisane w niniejszej Polityce Prywatno艣ci z wielkiej litery maj膮 znaczenie nadane im w Regulaminie.