Regulamin

Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w postaci kursu j臋zykowego przez 2 LEARN
z dnia 12 maja 2020 r.

 1. DEFINICJE
  1. Dzie艅 Roboczy – dzie艅, inny ni偶 sobota lub niedziela, nieb臋d膮cy dniem ustawowo wolnym od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Godzina Lekcyjna 鈥 oznacza 35 minut.
  3. Lektor – osoba wykonuj膮ca Us艂ugi oferowane przez 2 LEARN.
  4. Klient 鈥 oznacza pe艂noletni膮 osob臋 fizyczn膮, o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, b臋d膮c膮 konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
  5. Pakiet 鈥 zakres Us艂ug 艣wiadczonych w ramach Umowy, wybierany przez Klienta i wp艂ywaj膮cy na wysoko艣膰 wynagrodzenia nale偶nego 2 LEARN. 
  6. Pakiet A 鈥 Pakiet obejmuj膮cy 3 Godziny Lekcyjne Zaj臋膰 w ka偶dym tygodniu, przypadaj膮ce po jednej Godzinie Lekcyjnej w poniedzia艂ek, 艣rod臋 i pi膮tek, z wy艂膮czeniem dni nie b臋d膮cych Dniami Roboczymi. 
  7. Pakiet B 鈥 Pakiet obejmuj膮cy 5 Godzin Lekcyjnych Zaj臋膰 w ka偶dym tygodniu, przypadaj膮ce po jednej Godzinie Lekcyjnej  w poniedzia艂ek, wtorek, 艣rod臋, czwartek i pi膮tek, z wy艂膮czeniem dni nie b臋d膮cych Dniami Roboczymi.
  8. Pakiet C – Pakiet obejmuj膮cy 3 Godziny Lekcyjne Zaj臋膰 w ka偶dym tygodniu, przypadaj膮ce po jednej Godzinie Lekcyjnej w poniedzia艂ek, 艣rod臋 i pi膮tek, z wy艂膮czeniem dni nie b臋d膮cych Dniami Roboczymi 
  9. Pakiet Zaj臋膰 鈥 oznacza 艂膮cznie Pakiet A i Pakiet B a tak偶e ka偶dy z tych pakiet贸w z osobna.
  10. Umowa 鈥 umowa 艣wiadczenia Us艂ug w ramach wybranego przez Klienta Pakietu, zawarta pomi臋dzy 2 LEARN a Klientem, do kt贸rej zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.  
  11. Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug w postaci kursu j臋zykowego przez 2 LEARN. 
  12. 2 LEARN – 鈥2 Learn鈥 sp贸艂ka cywilna z siedzib膮 w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa, REGON: 386046342, NIP: 7010982103.
  13. Uczestnik 鈥  Klient, z kt贸rym zosta艂a zawarta Umowa.
  14. Us艂ugi 鈥 us艂ugi nauczania j臋zyk贸w obcych (PKWiU 85.59.11), w postaci kursu j臋zykowego j臋zyka angielskiego, w ramach kt贸rych tre艣膰 kursu przekazywana jest przez Lektora za pomoc膮 Internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne po艂膮czenie).
  15. Ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
  16. Zaj臋cia – lekcje z Lektorem, podczas kt贸rych wykonywane s膮 Us艂ugi,, poprzez Zoom.
  17. Zoom 鈥 program do przeprowadzania wideokonferencji wykorzystywany do 艣wiadczenia Us艂ug, b臋d膮cy systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
 2. TRYB ZAWARCIA I PRZED艁U呕ENIA UMOWY
  1. Klient wyra偶a wol臋 zawarcia Umowy poprzez z艂o偶enie wniosku o zawarcie Umowy telefonicznie, b膮d藕 za pomoc膮 strony internetowej . Z艂o偶enie wniosku oznacza, i偶 Klient zaprasza 2 LEARN do z艂o偶enia mu oferty zawarcia Umowy. Zawarcie umowy nast臋puje w momencie podpisania przez Klienta wzoru Umowy przed艂o偶onej mu przez kuriera lub osob臋 wyznaczon膮 przez 2 LEARN, po uprzednim wype艂nieniu przez Klienta poprzez wype艂nienie lub wyb贸r odpowiednich p贸艂 na wzorze Umowy. Przed podpisaniem wzoru Umowy Klient oka偶e kurierowi lub osobie wyznaczonej przez 2 LEARN dow贸d osobisty, w celu zweryfikowania to偶samo艣ci Klienta. Klient zobowi膮zany jest do zap艂aty kwoty wynagrodzenia 2 LEARN w formie got贸wkowej w chwili zawarcia Umowy.
  2. Umowa jest zawierana na okres wynikaj膮cych z wybranego przez Klienta Pakietu Zaj臋膰, tj. na okres 6 (sze艣ciu) miesi臋cy dla Pakietu A albo 12 (dwunastu) miesi臋cy dla Pakietu B lub na czas nieokre艣lony dla pakietu C.
 1. OG脫LNE WARUNKI 艢WIADCZENIA US艁UG
  1. Z zastrze偶eniem pkt. 3.2 Regulaminu, 2 LEARN jest zobowi膮zany do 艣wiadczenia Us艂ug wy艂膮cznie Uczestnikowi, a Uczestnik jest osob膮 wy艂膮cznie uprawnion膮 do korzystania z Us艂ug. 
  2. Uczestnik mo偶e udost臋pni膰 korzystanie z Us艂ug jedynie osobie ma艂oletniej, kt贸rej jest opiekunem prawnym.
  3. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 wy艂膮cznie za po艣rednictwem Zoom. Us艂ugi nie stanowi膮 us艂ug elektronicznych w rozumieniu art. rozumieniu art. 7 rozporz膮dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011.
  4. Celem identyfikacji Uczestnika jako uprawnionego do korzystania z Us艂ug na podstawie Umowy, 2 LEARN b臋dzie przysy艂a膰 Uczestnikowi dane do logowania do Zaj臋膰 na adres e-mail wskazany  w Umowie. Z zastrze偶eniem pkt. 3.2 Regulaminu, Uczestnik zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 danych do logowania  osobom trzecim.
  5. Ka偶de dane do logowania przes艂ane na  adres e-mail wskazany  w Umowie, uwa偶a si臋 za przekazane Uczestnikowi. 
  6. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 na nast臋puj膮cych zasadach:
   1. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 w j臋zyku polskim.
   2. Przebieg Zaj臋膰 mo偶e by膰 rejestrowany celem dokumentowania narusze艅 Umowy, co Uczestnik przyjmuje do wiadomo艣ci i na co wyra偶a zgod臋.
   3. Us艂ugi 艣wiadczone s膮 w Dni Robocze, w godzinach od 7 do 20, przy czym 2 LEARN mo偶e tak偶e 艣wiadczy膰 Us艂ugi poza wskazanymi okresami czasu. 艢wiadczenie Us艂ug poza okresami czasu wskazanymi w zdaniu poprzednim, nie skutkuje zobowi膮zaniem 2 LEARN do 艣wiadczenia Us艂ug poza tymi okresami czasu w przysz艂o艣ci. Danego dnia Zaj臋cia b臋d膮 odbywa艂y si臋 co najmniej w dw贸ch terminach i uczestnik b臋dzie m贸g艂 bra膰 udzia艂 w jednym z nich, wed艂ug w艂asnego wyboru.
   4. Uczestnik uczestniczy w Zaj臋ciach z wykorzystaniem posiadanego przez Uczestnika sprz臋tu, z zastrze偶eniem 偶e 2 LEARN nie ponosi odpowiedzialno艣ci za problemy techniczne zwi膮zane z brakiem sprz臋tu o minimalnej konfiguracji, niezb臋dnego systemu operacyjnego oraz 艂膮czy internetowych o parametrach wskazanych w Regulaminie.
   5. Poziom Zaj臋膰, do kt贸rych Uczestnik otrzyma dane do logowania, b臋dzie odpowiada艂 poziomowi wskazanemu przez Uczestnika w Umowie. W przypadku, o kt贸rym mowa pkt. 鈥3.2 Regulaminu, Uczestnik powinien wskaza膰 poziom osoby ma艂oletniej, kt贸rej zamierza udost臋pni膰 korzystanie z Us艂ug.
  7. 2 LEARN uprawniony jest do natychmiastowego zako艅czenia Zaj臋膰 albo wykluczenia z Zaj臋膰 Uczestnika, a dan膮 Us艂ug臋 uwa偶a si臋 za nale偶ycie wykonan膮, w nast臋puj膮cych przypadkach:
   1. u偶ywania przez Uczestnika zwrot贸w powszechnie uznanych za obra藕liwe, w tym wulgaryzm贸w lub wypowiadania gr贸藕b; 
   2. gdy zachowania Uczestnika podczas Zaj臋膰 lub udost臋pniane przez niego tre艣ci  powszechnie uznawane s膮 za niemoralne lub nieetyczne;
   3. gdy Uczestnik swoim innym ni偶 wskazane powy偶ej zachowaniem uniemo偶liwi prowadzenie Zaj臋膰, b臋dzie utrudnia艂 ich prowadzenie, b臋dzie przeszkadza艂 pozosta艂ym osobom uczestnicz膮cym w Zaj臋ciach lub Lektorowi, b臋dzie je bezcelowo wyd艂u偶a艂;
   4. gdy Uczestnik przekroczy艂 limit dost臋pnych Us艂ug w ramach wykupionego Pakietu;
   5. gdy wykonanie Us艂ugi jest niemo偶liwe lub niedopuszczalne w 艣wietle obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
  8. Uczestnik po uko艅czeniu kursu, mo偶e otrzyma膰 certyfikat jego uko艅czenia. Certyfikat zostanie wystawiony przez 2 LEARN na wniosek Uczestnika, w formie pliku .pdf i wys艂any na adres e-mail, kt贸ry w Umowie wskazano jako s艂u偶膮cy do identyfikacji uczestnika kursu j臋zykowego. W przypadku, o kt贸rym mowa pkt. 鈥3.2 Regulaminu, Uczestnik powinien wskaza膰 we wniosku osob臋 ma艂oletni膮, kt贸rej udost臋pni艂 korzystanie z Us艂ug.
  9. 2 Learn jest zobowi膮zany do rozpocz臋cia 艣wiadczenia Us艂ug po skompletowaniu minimalnej grupy dla danych Zaj臋cia, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy.
  10. Us艂ugi uwa偶a si臋 za nale偶ycie wykonane, je艣li 2 Learn udost臋pni艂 Uczestnikowi dane logowanie do Zaj臋膰 zgodnie z pkt. 鈥3.4 Regulaminu a zaj臋cie te si臋 odby艂y. Niewzi臋cie udzia艂u w Zaj臋ciach przez Uczestnika z przyczyn niezawinionych przez 2 Learn, nie uprawnia Uczestnika do nieuiszczenia albo 偶膮dania zwrotu wynagrodzenia nale偶nego 2 LEARN.
 2. POZOSTA艁E OBOWI膭ZKI UCZESTNIKA
  1. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 zawiadamia膰 2 LEARN o zmianie swoich danych adresowych lub imienia lub nazwiska niezw艂ocznie, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dokonania zmiany. Zawiadomienie powinno mie膰 form臋 pisemn膮 i zosta膰 wys艂ane przesy艂k膮 pocztow膮 na adres 2 LEARN wskazany w komparycji Umowy przy czym za zgod膮 2 LEARN zawiadomienie mo偶e mie膰 tak偶e inn膮 form臋.
  2. 2 LEARN mo偶e wymaga膰 od Uczestnika przedstawienia dokument贸w potwierdzaj膮cych zaistnienie zmian, opisanych w pkt 4.1 Regulaminu. 
  3. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do chronienia przesy艂anych mu danych do logowania do Zaj臋膰 przed dost臋pem os贸b trzecich, a tak偶e zobowi膮zuje si臋 nie udost臋pnia膰 tych danych z zastrze偶eniem przypadk贸w wprost okre艣lonych w Regulaminie.
  4. Z zastrze偶eniem pkt. 3.2 Regulaminu, Uczestnik jest uprawniony do korzystania z Us艂ug wy艂膮cznie na w艂asny u偶ytek osobisty.
  5. Jakiekolwiek korzystanie przez U偶ytkownika z Us艂ug w spos贸b sprzeczny z postanowieniami Umowy jest niedozwolone. 
  6. Uczestnik zobowi膮zuje si臋 do korzystania z Us艂ug zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w Polsce przepisami prawa, normami spo艂ecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego, a w szczeg贸lno艣ci do:
   1. dzia艂ania w spos贸b nie naruszaj膮cy praw innych os贸b uczestnicz膮cych w Zaj臋ciach, w tym Lektora;
   2. nieprzenoszenia na osoby trzecie praw do korzystania z Us艂ug;
   3. nieudost臋pniania osobom trzecim danych do logowania na Zaj臋cia, z zastrze偶eniem pkt. 3.2 Regulaminu ani samych Zaj臋膰;
   4. nieutrwalania w 偶aden spos贸b przebiegu Zaj臋膰 ani wizerunku, g艂osu i danych osobowych Lektora i innych uczestnik贸w Zaj臋膰.
 3. WYMAGANIA SPRZ臉TOWE
  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomo艣ci, i偶 do korzystania z Us艂ug zgodnie z Regulaminem i uczestnictwa w Zaj臋ciach powinien on dysponowa膰 sprz臋tem o minimalnej konfiguracji sprz臋towej, niezb臋dnym systemem operacyjnym oraz 艂膮czem internetowym o parametrach wskazanych poni偶ej w pkt. 5 Regulaminu. 2 LEARN nie zapewnia sprz臋tu, systemu operacyjnego ani 艂膮cza w celu przeprowadzenia Zaj臋膰.
  2. Minimalna wymagana konfiguracja sprz臋towa: a) Procesor 2GHz Intel庐 Pentium庐 4lub 2GHz Intel Pentium Core Duo, b) System: Windows 7/8/10, MacOS 11, Android 5.0 c) RAM 4 GB d) HDD: 500 MB wolnej przestrzeni na dysku e) Karta sieciowa LAN [Mbps]: 10/100/1000 f) Monitor pracuj膮cy w rozdzielczo艣ci 1024 x 768 lub wy偶szej; g) Klawiatura, myszka, s艂uchawki, mikrofon; h) Kamera wideo (zalecana); i) Po艂膮czenie z sieci膮 Internet zapewniaj膮c膮 transfer na poziomie min. Pobieranie 3Mb/s i wysy艂anie. 1Mb/s z op贸藕nieniem mniejszym ni偶 100ms (zalecane po艂膮czenie LAN).
  3. Do korzystania z Us艂ug i uczestniczenia w Zaj臋ciach niezb臋dne jest prawid艂owe zainstalowanie na komputerze Uczestnika wszystkich komponent贸w, w tym karty muzycznej.
  4. Urz膮dzenia mobilne typu tablet lub telefon mog膮 by膰 wykorzystane do uczestniczenia w Zaj臋ciach, je偶eli spe艂niaj膮 nast臋puj膮ce warunki: a) system operacyjny: iOS w wersji 11 lub nowszej, Android w wersji 5 lub nowszej; b) urz膮dzenie pod艂膮czone do sieci Internet z pr臋dko艣ci膮 min. 512Kb/s z op贸藕nieniem nie wi臋kszym ni偶 100ms. Niekt贸re z funkcjonalno艣ci mog膮 nie dzia艂a膰 na tych urz膮dzeniach.
  5. Uczestnik przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e:
   1. System niezb臋dny do korzystania z Us艂ug i uczestnictwa w Zaj臋ciach nie wymaga zainstalowania dodatkowych komponent贸w, jednak mo偶e okaza膰 si臋 to niezb臋dne. W takim przypadku, system poinformuje o konieczno艣ci zainstalowania przez Uczestnika okre艣lonych komponent贸w.
   2. Niezb臋dne do dzia艂ania Zoom oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane z linku przes艂anego przez 2 LEARN. Uczestnik powinien dysponowa膰 pe艂nymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na u偶ywanym urz膮dzeniu sprz臋cie.
   3. W sieci chronionej Firewallem, Uczestnik powinien uzyska膰 od administratora tej sieci nieograniczony dost臋p do niekt贸rych serwer贸w internetowych.
   4. Uczestnik powinien mie膰 mo偶liwo艣膰 instalowania wtyczek w przegl膮darce internetowej.
   5. Z uwagi na szybko艣膰 transferu internetowego zaleca si臋 zamkni臋cie podczas Zaj臋膰 innych program贸w korzystaj膮cych z po艂膮czenia internetowego.
 4. PRZERWY I UTRUDNIENIA TECHNICZNE
  1. 2 LEARN nie ponosi odpowiedzialno艣ci za brak dost臋pu do Us艂ug spowodowany czynnikami niezale偶nymi od 2 LEARN oraz wynikaj膮cymi z tego konsekwencjami.
  2. 2 LEARN zobowi膮zuje si臋 do艂o偶y膰 nale偶ytych stara艅, aby Us艂ugi mog艂y by膰 艣wiadczone w spos贸b niezak艂贸cony. 
 5. ROZSTRZYGANIE SPOR脫W
  1. Spory, kt贸re mog艂yby wynikn膮膰 z Umowy b臋d膮 rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku mo偶liwo艣ci doj艣cia do porozumienia b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny.
  2. W przypadku nieuwzgl臋dnienia przez 2 LEARN reklamacji Uczestnika, jest on uprawniony do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 poprzez z艂o偶enie wniosku do Sta艂ego Polubownego S膮du Konsumenckiego w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, zgodnie z Regulaminem Organizacji i Dzia艂ania Sta艂ych S膮d贸w Polubownych przy Wojew贸dzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, stanowi膮cego za艂膮cznik do rozporz膮dzenia Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie okre艣lenia regulaminu organizacji i dzia艂ania sta艂ych s膮d贸w polubownych przy wojew贸dzkich inspektorach inspekcji handlowej ( Dz.U.2017.1356).
 6. REKLAMACJE
  1. Reklamacja mo偶e by膰 z艂o偶ona:
   1. ustnie osobi艣cie do protoko艂u w ka偶dej jednostce 2 LEARN obs艂uguj膮cej klient贸w, 
   2. w formie pisemnej (i) osobi艣cie w ka偶dej jednostce 2 LEARN obs艂uguj膮cej klient贸w, lub (ii) przesy艂k膮 pocztow膮 pod nast臋puj膮cym adresem korespondencyjnym:

鈥2 Learn鈥 sp贸艂ka cywilna z siedzib膮 w Warszawie

ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa

 1. W reklamacji Uczestnik powinien wskaza膰:
  1. swoje imi臋 i nazwisko;
  2. dane adres lub teleadresowe, na kt贸ry ma zosta膰 przes艂ana odpowied藕 na reklamacj臋 oraz adres e-mail, kt贸ry w Umowie wskazano jako s艂u偶膮cy do identyfikacji uczestnika kursu j臋zykowego;
  3. okoliczno艣ci, kt贸re s膮 podstaw膮 reklamacji wraz z dowodami na poparcie tez, b臋d膮cych podstaw膮 reklamacji;
  4. rodzaju i daty wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nast臋puje w ci膮gu 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania przez 2 LEARN. 
 3. Odpowied藕 na reklamacj臋 zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze lub innym trwa艂ym no艣niku.
 1. POUCZENIE O PRAWIE ODST膭PIENIA OD UMOWY
  1. Uczestnik ma prawo odst膮pi膰 od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odst膮pienia od Umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 
  3. Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od Umowy, Uczestnik musi poinformowa膰 2 LEARN o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮).
  4. Uczestnik mo偶e skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od Umowy zawartego w pkt. 11 Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
  5. Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od Umowy, wystarczy, aby Uczestnik wys艂a艂 informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Uczestnikowi prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od Umowy.
 2. SKUTKI ODST膭PIENIA OD UMOWY
  1. W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy 2 LEARN zwraca Uczestnikowi wszystkie otrzymane od Uczestnika p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Uczestnika sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez 2 LEARN), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym 2 LEARN zosta艂a poinformowana o decyzji Uczestnika o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy.
  2. Zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y u偶yte przez Us艂ugobiorc臋 w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Uczestnik wyra藕nie zgodzi si臋 na inne rozwi膮zanie, w ka偶dym przypadku Uczestnik nie poniesie 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.
 3. FORMULARZ ODST膭PIENIA OD UMOWY

Miejscowo艣膰: ____________________________________________________ Data: ______________________

Adresat: 鈥2 Learn鈥 sp贸艂ka cywilna ul. Aleje Jerozolimskie 81, lok. 7.10, 02-001 Warszawa tel: +48 572555555 / e-mail: biuro@2learn.pl

O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy na udzia艂 w kursie j臋zyka angielskiego

Ja (imi臋 i nazwisko, PESEL) ________________________________________________________________________________________,

adres do korespondencji (miejscowo艣膰, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer mieszkania): ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________,

niniejszym informuj臋 o moim odst膮pieniu od umowy na udzia艂 w kursie j臋zyka angielskiego, zawartej dnia ____________________________. W zwi膮zku z odst膮pieniem od umowy wszystkie nale偶ne mi kwoty prosz臋 zwr贸ci膰 przekazem pocztowym na wy偶ej podany adres* albo na m贸j rachunek bankowy numer: _______________________________________________,*.

* w przypadku niewybrania 偶adnej z powy偶szych opcji, zwrot p艂atno艣ci zostanie dokonany got贸wk膮 do rak w艂asnych.

________________________ (podpis Uczestnika)

 1. ROZWI膭ZANIE UMOWY
  1. Umowa mo偶e zosta膰 rozwi膮zana w ka偶dym czasie w drodze porozumienia Stron.
  2. Umowa mo偶e zosta膰 rozwi膮zana przez 2 LEARN ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niezawinionej przez 2 LEARN utraty mo偶liwo艣ci korzystania przez 2 LEARN z Zoom.
  3. 2 LEARN mo偶e rozwi膮za膰 Umow臋 ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
   1. podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub pos艂ugiwania si臋 podrobionymi lub przerobionymi dokumentami przy zawieraniu lub w trakcie wykonywania Umowy;
   2. wyst膮pienia sytuacji opisanych w pkt. 3.7 Regulaminu lub naruszenia przez Uczestnika postanowie艅 pkt. 4.34.4 lub 4.6 Regulaminu lub ra偶膮cego naruszenia przez Uczestnika pozosta艂ych postanowie艅 Umowy lub przepis贸w prawa, w tym dzia艂ania na szkod臋 2 LEARN lub innych os贸b uczestnicz膮cych w Zaj臋ciach lub Lektora, w szczeg贸lno艣ci z wykorzystaniem Zoom;
   3. naruszenia bezpiecze艅stwa lub integralno艣ci Us艂ug.
  4. Umowa ulega rozwi膮zaniu ze skutkiem natychmiastowym tak偶e w skutek (i) utraty bytu prawnego 2 LEARN, (ii) 艣mierci Uczestnika. 
  5. W przypadku rozwi膮zania Umowy przed up艂ywem okresu, na jaki zosta艂a zawarta, Uczestnik zobowi膮zany jest do zap艂aty wynagrodzenia nale偶nego 2 LEARN proporcjonalnie do momentu rozwi膮zania Umowy. Wszelkie nadwy偶ki, wp艂acone przez Uczestnika na rzecz 2 LEARN, 2 LEARN zobowi膮zuje si臋 zwr贸ci膰 Uczestnikowi w terminie do ko艅ca nast臋pnego miesi膮ca od dnia rozwi膮zania Umowy.
  6. W przypadku zawarcia Umowy na czas nieokre艣lony dla pakietu C, ka偶da ze Stron mo偶e wypowiedzie膰 Umow臋 za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesi膮ca trwania Umowy. 
 2. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO艢CI
  1. 2 LEARN odpowiada za niewykonanie lub nienale偶yte wykonanie Us艂ug wy艂膮cznie w zakresie rzeczywi艣cie poniesionej szkody. Odpowiedzialno艣膰 2 LEARN za utracone korzy艣ci jest wy艂膮czona. 
  2. 2 LEARN nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:
   1. brak mo偶liwo艣ci skorzystania z Us艂ug w wyniku dzia艂ania si艂y wy偶szej;
   2. brak mo偶liwo艣ci skorzystania z Us艂ug le偶膮cy po stronie dostawcy Internetu,  z kt贸rego us艂ug korzysta 2 LEARN lub Uczestnik;
   3. niemo偶liwo艣膰 艣wiadczenia Us艂ug w wyniku podania przez Uczestnika w Umowie b艂臋dnego adresu e-mail s艂u偶膮cego do identyfikacji uczestnika kursu j臋zykowego, na kt贸ry to adres e-mail 2 LEARN ma przesy艂a膰 dane do logowania do Zaj臋膰 oraz inne informacje wskazane w Regulaminie;
   4. bezprawne dzia艂ania innych os贸b uczestnicz膮cych w Zaj臋ciach;
   5. niezgodny z celem Zaj臋膰 spos贸b, w jaki Uczestnik korzysta z nich, ani za jakiekolwiek wynik艂e z tego skutki;
   6. jakiekolwiek szkody Uczestnika wynikaj膮ce z nieprawid艂owego udost臋pniania przez niego danych do logowania do Zaj臋膰 osobom trzecim;
   7. skutki wynik艂e z wej艣cia w posiadanie przez osoby trzecie danych do logowania na Zaj臋cia, z zastrze偶eniem 偶e w takiej sytuacji Uczestnik powinien niezw艂ocznie zawiadomi膰 2 LEARN, celem zablokowania nieuprawnionego uczestniczenia w Zaj臋ciach przez osoby trzecie;
   8. dzia艂ania oprogramowania lub sprz臋tu nale偶膮cego do Uczestnika, kt贸re uniemo偶liwia lub utrudnia korzystanie z Zaj臋膰, w tym wywo艂ane przez bezprawne dzia艂ania os贸b trzecich polegaj膮ce na ingerencji w system komputerowy Uczestnika, w szczeg贸lno艣ci w艂amania oraz wirusy komputerowe.
 3. POSTANOWIENIA KO艃COWE
  1. Umowa zosta艂a zawarta na czas okre艣lony, stosownie do postanowie艅 pkt. 2.2 Regulaminu i Pakietu wybranego w Umowie przez Uczestnika.
  2. Niniejsza Umowa zawierana jest z Klientem poza lokalem przedsi臋biorstwa 2 LEARN, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
  3. Umowa w spos贸b wyczerpuj膮cy i kompletny okre艣la prawa i obowi膮zki Stron w zakresie przedmiotu Umowy oraz zast臋puje wszelkie uprzednie, ustne lub pisemne porozumienia o 艣wiadczenia dotycz膮ce przedmiotu Umowy.
  4. Zmiany i uzupe艂nienia Umowy wymagaj膮 formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewa偶no艣ci.
  5. Umowa wchodzi w 偶ycie w dniu jej podpisania przez Strony.
  6. Umowa zosta艂a sporz膮dzona w dw贸ch jednobrzmi膮cych egzemplarzach, z kt贸rych jeden otrzymuje Uczestnik, a drugi 2 LEARN.